Emergency Traffic Advisory – 1776 Johnson Rd. NE (Emergency Lane Closure; 1-27-2021)